Nasza szkoła przystąpiła do  projektu pt. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”

 Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu odbywać się będzie w dwóch cyklach:

·         01.12.2018 – 31.01.2019

·         01.09.2019 – 30.10.2019

 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez uczniów  następujących dokumentów:

·         Formularz rekrutacyjny dla uczniów (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

·         Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)

·         Deklaracja uczestnictwa w projekcie uczeń (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu)

 

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez nauczycieli  następujących dokumentów:

·         Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)

·         Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)

·         Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciel (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu)

 

Załączniki: